สงสัยไหม…เมื่อไหร่ต้องตรวจสภาพรถ(ตรอ.)ก่อนต่อภาษี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลักๆ ดังนี้

1.รถที่มีอายุการใช้งาน ครบ 7 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มจดทะเบียนครั้งแรก ดังนี้

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)

– รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

2.รถที่มีอายุการใช้งาน ครบ 5 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มจดทะเบียนครั้งแรก

– รถจักรยานยนต์ (รย.12)

การนับอายุของรถที่ต้องเข้ามาตรวจสภาพรถ(ตรอ.) ก่อนต่อภาษี

นับตั้งแต่การต่อภาษี ครั้งที่ 8 หรือ ปีที่ 8 เป็นต้นไป จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถ(ตรอ.)ก่อนต่อภาษี กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ นับตั้งแต่การต่อภาษี ครั้งที่ 6 หรือ ปีที่ 6 เป็นต้นไป

รถที่ใช้พลังงานทางเลือก(NGV : LPG)

รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังก๊าซ และอุปกรณ์ ทุก 1 ปี

รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส LPG จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังแก๊ส และอุปกรณ์ ทุก 5 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-759-9400