ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะโอนค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปให้กับบริษัทประกันภัยตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่รถยนต์คันดังกล่าวจะเกิดความเสียหาย   ซึ่งประกันภัยรถยนต์ มี 2 ประเภท คือ ประกันรถยนต์แบบภาคบังคับ และประกันรถยนต์แบบภาคสมัครใจ