รถได้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้โดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เช่น รถเก๋งส่วนบุคคลป้ายพื้นขาวตัวอักษรดำ หากนำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า เพื่อการพาณิชย์ เช่น วิ่งรับส่งที่สนามบิน เปลี่ยนเป็นป้ายพื้นเขียว ตัวอักษรขาว และไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทรับประกันภัยทราบ

กรณีเช่นนี้หากเกิดเหตุความเสียหายจะได้ความคุ้มครองไม่ครบตามข้อตกลงของประกันภัยชั้น 1
เช่น ได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยมีค่ารับผิดส่วนแรก 2000 บาท
แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกัน หากรถเสียหายต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเองทั้งหมด