ตรวจสภาพรถ(ตรอ.)

  • รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 7 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้

รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพ

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

  • รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 200 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 300 บาท
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อัตราค่าบริการ 60 บาท