การตีความการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล ร.ย.02 (เอกสารแนบท้าย ร.ย.02) ซึ่งพบในกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท

  • การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล เป็นการประกันภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยอาจเลือกซื้อได้โดยบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ เพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในขณะที่อยู่ในรถยนต์ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์โดยไม่คำนึงว่าความบาดเจ็บที่ได้รับ จะเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทของผู้ใด
  • ดังนั้น หากบุคคลใดก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในขณะที่อยู่ในรถยนต์ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว บุคคลนั้นก็สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าบริการอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายไปจริง จากบริษัทผู้รับประกันภัยได้ แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ขับขี่ที่มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์สำหรับการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ก็ตาม
  • การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบท้าย ร.ย. 02 นี้ จะคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือจะเบิกจากส่วนอื่นก็ได้ โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจ่ายด้วยวิธีที่จะให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น อุดมขับรถยนต์ที่มีประกันภัย พ.ร.บ. และประเภท 1 ไว้กับบริษัท A (คุ้มครอง บจ.100,000 บาท/คน ร.ย.02 50,000 บาท/คน) ซึ่งมีสมบูรณ์โดยสารไปด้วย ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอีกคันหนึ่ง (ไม่ได้ทำประกันภัย) เป็นเหตุให้อุดมและสมบูรณ์ได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลไป 40,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ ขณะที่ยังไม่พิสูจน์ความรับผิด บริษัท A จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่อุดมและสมบูรณ์ คนละ 15,000 บาท (ตามกรมธรรม์ พ.ร.บ.) และจ่ายจากส่วน ร.ย.02 ให้อุดม 25,000 บาท และ 35,000 บาท ต่อมาสมบูรณ์ถึงแก่ความตาย และผลคดีปรากฏว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นความประมาทของอุดม บริษัท A จะชดใช้การเสียชีวิตของสมบูรณ์จากกรมธรรม์ พ.ร.บ. อีกเพียง 85,000 บาท โดยอ้างว่าเต็มความรับผิดตามกรมธรรม์แล้ว เนื่องจากมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนหน้าแล้ว 15,000 บาทไม่ได้ บริษัท A ต้องปรับการจ่าย 15,000 บาทนั้นเป็นการจ่ายจาก ร.ย.02 เพื่อให้ทายาทของสมบูรณ์ได้รับการชดใช้การเสียชีวิตจากกรมธรรม์ พ.ร.บ. เต็มจำนวน 100,000 บาท เป็นต้น
  • หรือ นายอุดมขับรถยนต์คันที่มีประกันภัย พ.ร.บ. และประเภท 1 ไว้กับบริษัท A (คุ้มครอง บจ.100,000 บาท/คน ร.ย.02 50,000 บาท/คน) ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถที่นายสมบูรณ์ขับ ซึ่งมีประกันภัยเฉพาะ พ.ร.บ.ไว้กับบริษัท B เป็นเหตุให้อุดมได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลไป 50,000 บาทขณะที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความรับผิด บริษัท A จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้อุดม 15,000 บาท เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า สมบูรณ์เป็นฝ่ายประมาท บริษัท B จึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดอีก 35,000 บาทให้แก่อุดม แต่ต่อมาอุดมกลับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้น บริษัท A จะต้องคืนเงิน 35,000 บาทให้แก่บริษัท B โดยถือว่าเงิน 35,000 บาทนั้น บริษัท A จ่ายจาก ร.ย.02 และบริษัท A ต้องปรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวน 15,000 บาทที่ตนจ่ายไปตอนต้น ให้เป็นการจ่ายตาม ร.ย.02 เพื่อให้ทายาทของอุดมได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ พ.ร.บ.ของบริษัท B เต็มจำนวน 100,000 บาท
  • ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทตามเอกสารแนบท้ายนี้ มีเพียงประการเดียว คือ ความบาดเจ็บที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับ เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากมหันตภัยเท่านั้น การที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือเมาสุรา ฯลฯ ไม่เป็นเหตุให้บริษัทรปฏิเสธความรับผิดชอบได้ บริษัทยังคงผูกพันและรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เต็มจำนวน