รถที่มีการแก้ไขดันแปลงสภาพรถมาจะต้องทำอย่างไร จึงจะตรวจสภาพผ่าน