ต้องการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องทำไงดี ?

บางครั้งเราก็มีเหตุที่ทำให้ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เช่น
– ขายรถต่อแต่ผู้ซื้อไม่ต้องการใช้กรมธรรม์เดิม
– ต้องการเปลี่ยนประเภทความคุ้มครองเช่น จาก ประกันรถยนต์ 2+ เป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นต้น

กรณีแบบนี้คุณสามารถแจ้งต่อบริษัทผู้รับประกันภัยได้ โดยจะมีอัตราการเวนคืนกรมธรรม์ แสดงอยู่ในคู่มือที่ส่งไปพร้อมกับกรมธรรม์นั้นๆ
อัตราการเวนคืนจะไม่ได้ลดเป็นสัดส่วนโดยตรงในระยะเวลา 1 ปี เพราะบริษัทประกันมีต้นทุนในการออกกรมธรรม์ เช่น ค่าอากร ค่าภาษี ค่าพนักงาน เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการเวนคืนกรมธรรม์

โดยทั่วไปต้องส่งกรมธรรม์ตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน
อาจต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ หรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทรับประกัน

ท่านสามารถติดต่อตัวแทน/นายหน้า หรือบริษัทรับประกันโดยตรง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม