กรณีถูกยิงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถ จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์หรือไม่ แยกพิจารณาตามประกันภาคบังคับและประกันภาคสมัครใจ คือ

กรณีประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์
– ไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะไม่ได้เป็นเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้รถ

กรณีประกันภาคสมัครใจ เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และชั้น 3
– จะได้รับความคุ้มครองตาม เอกสารแนบท้าย (หากมี) คือ
กรณีเสียชีวิตได้รับความคุ้มครองตาม ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
กรณีบาดเจ็บได้รับความคุ้มครองตาม ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล