ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทประกันรับผิดชอบตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ แต่ทั้งนี้ มีทรัพย์สินที่ยกเว้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองดังนี้

  1. ไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกัน, ผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ, คู่สมรส- พ่อแม่-ลูก ของผู้เอาประกัน เป็นเจ้าของ หรือครอบครองเก็บรักษา ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันขับรถ ไปชนรั้วบ้านแม่ของตนเอง อย่างนี้ประกันไม่รับผิดชอบค่าเสียหายของรั้วบ้าน เป็นต้น
  2. ไม่คุ้มครอง สัมภาระหรือทรัพย์สินที่นำติดตัวขึ้นรถ
  3. ไม่คุ้มครอง เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง สนาม หรือสิ่งที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำถนนเสียหาย กรณีนี้ประกันไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อถนน เป็นต้น
  4. ไม่คุ้มครอง ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์