ประกันภาคสมัครใจ คืออะไร?

ประกันภาคสมัครใจ เป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นมา ถ้าเราไม่มีประกันภาคสมัครใจเราก็จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด แต่ถ้ามีประกันภาคสมัครใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะกระจายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยที่เราได้ทำไว้

ประกันภัยภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  • ประกันภัยชั้น 1
  • ประกันภัยชั้น 2+
  • ประกันภัยชั้น 2
  • ประกันภัยชั้น 3+
  • ประกันภัยชั้น 3
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกัน
 ความคุ้มครอง / เงื่อนไข  ชั้น 1 ชั้น 2+  ชั้น 2  ชั้น 3+  ชั้น 3 
 1.ซ่อมรถเรา
 2.ซ่อมรถคู่กรณี
 3.ค่ารักษาพยาบาลคนในรถเรา
 4.ค่ารักษาพยาบาลคนในรถคู่กรณี
 5.รถสูญหาย
 6.รถไฟไหม้
 7.ต้องมีคู่กรณี