พ.ร.บ. คืออะไร?

     พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยรถทุกคันที่จะต่อภาษี(ต่อทะเบียน)กับกรมขนส่งทางบก จะต้องทำ พ.ร.บ. นี้ด้วยเสมอ

อัตราเบี้ย พ.ร.บ.

 ประเภทรถ  เบี้ยประกัน
 รถยนต์
     1.รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน(รถเก๋ง)  645฿
     2.รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน(รถปิคอัพ)  967฿
     3.รถยนต์นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน(รถตู้)  1,182฿
 รถจักรยานยนต์
     1.ไม่เกิน 75 ซี.ซี.  161฿
     2.เกิน 75 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 125 ซี.ซี. 323฿
     3.เกิน 125 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 150 ซี.ซี.  430฿
     4.เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป  645฿

วงเงินคุ้มครองของ พ.ร.บ.

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. จะได้รับเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น พ.ร.บ. จะไม่คุ้มครองความเสียหายด้านอื่นๆ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

  • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับวงเงินคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับวงเงินคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

ประกันภาคสมัครใจ คืออะไร?

ประกันภาคสมัครใจ เป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นมา ถ้าเราไม่มีประกันภาคสมัครใจเราก็จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด แต่ถ้ามีประกันภาคสมัครใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะกระจายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยที่เราได้ทำไว้

ประกันภัยภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  • ประกันภัยชั้น 1
  • ประกันภัยชั้น 2+
  • ประกันภัยชั้น 2
  • ประกันภัยชั้น 3+
  • ประกันภัยชั้น 3
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกัน
 ความคุ้มครอง / เงื่อนไข  ชั้น 1 ชั้น 2+  ชั้น 2  ชั้น 3+  ชั้น 3 
 1.ซ่อมรถเรา
 2.ซ่อมรถคู่กรณี
 3.ค่ารักษาพยาบาลคนในรถเรา
 4.ค่ารักษาพยาบาลคนในรถคู่กรณี
 5.รถสูญหาย
 6.รถไฟไหม้
 7.ต้องมีคู่กรณี