เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คือ ราคารวมสุดท้ายที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อซื้อประกัน ซึ่งประกอบด้วย

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ = เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • อากรแสตมป์ = 0.4% ของเบี้ยประกันสุทธิ เศษสตางค์ปัดขึ้น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT = 7% ของ (เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์)

ตัวอย่าง:
เบี้ยประกันสุทธิ 10,000.00 บาท
อากรแสตมป์ 40.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 702.80 บาท
——————-
เบี้ยประกันรวม 10,742.80 บาท

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นนิติบุคคล และต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราที่ต้องหักคือ 1% ของยอด (เบี้ยประกันสุทธิ + อากรแสตมป์) จากตัวอย่างข้างต้น สามารถคำนวณยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ดังนี้

ยอดหัก ณ ที่จ่าย = 0.01 x (10000 + 40) = 100.40 บาท

หมายเหตุ :

  • เบี้ยประกันสุทธิ, อากร, vat และเบี้ยรวม สามารถดูได้จากหน้าตารางกรมธรรม์
  • หากต้องการหัก ณ ที่จ่าย ควรแจ้งให้ตัวแทน/นายหน้าทราบตอนแจ้งทำประกัน
  • ที่มาของการคิดอากรแสตมป์ คือ ทุกจำนวนเงิน 250 บาท หรือเศษของ 250 บาทของเบี้ยประกัน คิดอากร 1 บาท