กรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูก แต่ต้องเสียโอกาสในการใช้รถ เพราะต้องนำรถเข้าซ่อม กรณีแบบนี้เราสามารถเรียกร้องกับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ หรือหากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดมีประกันภาคสมัครใจ ก็สามารถเรียกร้องให้บริษัทรับประกันภัยของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ให้เป็นผู้ชดเชยค่าเสียโอกาสนี้ได้ ตามหมวดความคุ้มครองบุคคลภายนอกของกรมธรรม์ภาคสมัครใจของคู่กรณีที่ก่อเหตุความเสียหาย

การเรียกร้องควรทำเป็นหนังสือถึงบริษัทรับประกันภัยของรถคันเอาประกันที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเรียกร้องตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทางโดยแท็กซี่ ในช่วงเวลาที่ต้องรอซ่อมรถ เป็นต้น