ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส LPG

รถที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรอง ทุกปีก่อนต่อภาษี และต้องใช้สำเนาแนบในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง ถังแก๊สกำหนดให้มีอายุการใช้งาน 10 ปี นับจากวันที่ผลิตถัง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว(แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 535 บาท

– รถขนส่ง                         ราคา 856 บาท

2.รถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง(ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 1,145 บาท

– รถขนส่ง                         ราคา 1,605 บาท

 

หมายเหตุ

  • กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่มค่าตรวจใบละ 214 บาท
  • กรุณาเตรียม สำเนา หรือ เล่มทะเบียนรถ ในการแจ้งตรวจด้วย เพื่อความรวดเร็ว