ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส LPG

รถที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรอง ทุกปีก่อนต่อภาษี และต้องใช้สำเนาแนบในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง ถังแก๊สกำหนดให้มีอายุการใช้งาน 10 ปี นับจากวันที่ผลิตถัง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว (แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 535 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว)

– รถขนส่ง                         ราคา 1,605 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว)

หมายเหตุ

  • รถที่ผ่านการตรวจ จะได้รับใบตรวจเพื่อนำไปต่อภาษีได้ทันที
  • กรณีรถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง (ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรุณาเตรียม สำเนา หรือ เล่มทะเบียนรถ ในการแจ้งตรวจด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ