ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส CNG / NGV

รถที่ใช้แก๊สธรรมชาติ(CNG/NGV)อัดเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรองทุกปี และใช้แนบในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว(แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 535 บาท

– รถขนส่ง   ถัง 1-6 ใบ      ราคา 1,605 บาท

– รถขนส่ง   ถัง 7-8 ใบ      ราคา 1,926 บาท

– รถขนส่ง   ถัง 9-10 ใบ      ราคา 2,354 บาท

2.รถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง(ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 1,605 บาท

– รถขนส่ง                         ราคา 2,354 บาท

 

หมายเหตุ

  • กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่มค่าตรวจใบละ 214 บาท
  • กรุณาเตรียม สำเนา หรือ เล่มทะเบียนรถ ในการแจ้งตรวจด้วย เพื่อความรวดเร็ว