ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส CNG / NGV

รถที่ใช้แก๊สธรรมชาติ(CNG/NGV)อัดเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรองทุกปี และใช้แนบในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส ดังนี้

รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว (แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 535 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว)

– รถบรรทุก รถขนส่ง         ราคา 1,605 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว)

หมายเหตุ

  • รถที่ผ่านการตรวจ จะได้รับใบตรวจเพื่อนำไปต่อภาษีได้ทันที
  • กรณีรถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง (ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรุณาเตรียม สำเนา หรือ เล่มทะเบียนรถ ในการแจ้งตรวจด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ