Mongkol Auto Services

ตรวจสภาพรถประจำปี (ตรอ.)

ตรวจสภาพรถ(ตรอ.)

  • รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 7 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้

คลิก เพื่อดูรถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพ

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

  • รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 200 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 300 บาท
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อัตราค่าบริการ 60 บาท

ตรวจรถใช้แก๊ส NGV (ประจำปี)

ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส CNG / NGV

รถที่ใช้แก๊สธรรมชาติ(CNG/NGV)อัดเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรองทุกปี และใช้แนบในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว(แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล                          ราคา 535 บาท

– รถขนส่ง(ถังไม่เกิน 6 ใบ)              ราคา 1,605 บาท

กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่ม ใบละ 214 บาท

2.รถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง(ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน)

– รถยนต์ส่วนบุคคล                           ราคา 1,605 บาท

– รถขนส่ง(ถังไม่เกิน 6 ใบ)               ราคา 1,926 บาท

กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่ม ใบละ 214 บาท

ตรวจรถใช้แก๊ส LPG (ประจำปี)

ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส LPG

รถที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทุกคันต้องตรวจสภาพขอใบรับรองประจำปีทุกครั้งก่อนต่อภาษีรถประจำปี และต้องแนบใบรับรองในการต่อภาษีรถด้วยทุกครั้ง ถังแก๊สกำหนดให้มีอายุการใช้งาน 10 ปี นับจากวันที่ผลิตถัง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถใช้แก๊ส แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.รถที่มีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว(แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียนแล้ว)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 535 บาท

– รถขนส่ง                         ราคา 856 บาท

กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่ม ใบละ 214 บาท

2.รถที่ยังไม่แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง(ยังไม่แจ้งแก๊สลงเล่มทะเบียน)

– รถยนต์ส่วนบุคคล          ราคา 1,145 บาท

– รถขนส่ง                         ราคา 1,605 บาท

กรณีถังมากกว่า 1 ใบ เพิ่ม ใบละ 214 บาท

เลือกหัวข้อที่สนใจ