ค่านิยม “มงคล”

ม = มุ่งมั่นทำหน้าที่
เรามุ่งมั่น ทุมเท ในการทำหน้าที่ ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่เสมอ

ง = งดงามมีคุณค่า
เรามีจิตใจงดงาม ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าในงานของตนเอง และผู้อื่น

ค = คุณภาพทุกเวลา
เราทำงานอย่างมีคุณภาพตลอดเวลา จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ล = ลูกค้าประทับใจ
เรามีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน