ที่มงคลออโต้แก๊ส … เราติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ ด้วยมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกให้การยอมรับ

ด้วยมาตรฐานรับรอง ทั้งในส่วนของ LPG และ CNG/NGV อย่างครบถ้วน ซึ่งเราเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สที่มีประสบการณ์

ในการติดตั้งระบบแก๊ส ทั้ง LPG และ NGV ยาวนานมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจ

ขณะเดียวกัน มงคลออโต้แก๊ส ยังได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ LPG

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้รถ ว่าจะได้รับมาตรฐานการติดตั้งที่ดีเยี่ยม จากกรมการขนส่งทางบก ทุกคัน

มาตรฐานรับรองคุณภาพ จากกรมการขนส่งทางบกของศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มงคลออโต้แก๊ส คือ

1. ได้รับมาตรฐานการเป็น “สถานติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG”

โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ ตปร /สป 5-2552

2. ได้รับมาตรฐานการเป็น “สถานติดตั้งรถใช้ก๊าซ CNG”

โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ ตธร /สป 4-2554

3. ได้รับมาตรฐานการเป็น “สถานตรวจรถใช้ก๊าซ LPG”

โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ สปข 33-2552 และ สปร 34-2552