จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำใบขับขี่วิถีใหม่ จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ และทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก บริการด้านใบอนุญาตขับรถภายใต้มาตรการ Social Distancing จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน นี้นะคะ มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

ใบขับขี่ คือ บริการด้าน ใบอนุญาตขับรถ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข (Social Distancing) ที่ทางกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน นี้ค่ะ

จะเรียกว่าเป็นการทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ แบบวิถีใหม่ (New normal) ค่ะ โดยแบ่งการให้บริการประชาชนเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เฉพาะส่วนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่ จองคิวทำใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ในการดำเนินการก่อนค่ะ

รายละเอียดของบริการในวันที่ 8 มิถุนายน ส่วนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

 • การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ, ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ, และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ เกิดชำรุดหรือสูญหายค่ะ
 • การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี 
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว
 • การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก 
 • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 • การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ 
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ  

รายละเอียดของบริการในวันที่ 22 มิถุนายน

สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น

การสอบใบขับขี่ใหม่ หรือต่ออายุใบขับขี่

ผู้ที่ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-learning ได้

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในกรณีที่ไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-30 มิถุนายน เวลา 09.00 น. 

วิธีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำอย่างไร

พบปัญหาในการจองสามารถแจ้งได้ที่ LINE: @dltsmartqueue หรือ ตรวจสอบสิทธิ์การจองได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

ส่วนผู้ที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน ต้องทำอย่างไร ?

ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

โดยมีช่องทางการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก gecc.dlt.go.th

ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการทำอย่างไร

กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการดังต่อไปนี้

 • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ?

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

การทำใบขับขี่วิถีใหม่  New normal คือการให้บริการเพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รวมถึงการลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และสถานที่ เช่นที่นั่งพักเพื่อรอรับบริการ, เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอค่ะ

การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

กรมการขนส่งทางบกยังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการด้วยนะคะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก