ช่างตรวจสภาพรถ(ตรอ.) มาอธิบายเองถึงขั้นตอนการตรวจสภาพรถ(ตรอ.) โดย ช่างวุธ