รถที่ต้องตรวจสภาพ 2563 อายุรถที่ต้องตรวจสภาพ (ตรอ.) ก่อนต่อภาษีประจำปี 2563

– รถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปี

– รถจักรยานยนต์ที่อายุครบ 5 ปี