ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่ ?
จริงครับ !! เนื่องจากมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ “หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์”

หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

  • 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

จากข้อความที่ระบุไว้ข้อ 9.4 นี้ จึงมี 3 ประเด็นย่อย 

  1. ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ คืออะไร ? “ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ” หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย เนื่องจากเจตนารมณ์ถือความสามารถเป็นสำคัญ ฉะนั้น เมื่อมีใบอนุญาตขับรถยนต์ใดๆ แล้ว แม้จะผิดประเภทกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครอง เช่น มีใบอนุญาตขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไปขับขี่รถบรรทุก หรือไปขับรถรับจ้างสาธารณะ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครับ
  2. กรณีใดคือ ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย ? ต้องพิจารณาจากหลักที่ว่าเมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาคำสั่งลงโทษของเจ้าหน้าที่แล้ว (ไม่ว่าจะลงโทษด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ตาม) ผู้ขับขี่คนดังกล่าวจะต้องไปอบรมหรือสอบเพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำถือว่าใบอนุญาตขับขี่เดิมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ เพราะการตัดสิทธิตามกฎหมาย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อนี้ จะต้องถึงขนาดเสมือนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  3. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่อาจนำมาใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้
    แต่…ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับข้อยกเว้นข้อ 9.4 นี้

  • บริษัทมิอาจนำมาใช้เป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย  เช่น อ้วนขับรถยนต์คันเอาประกันภัยจอดติดสัญญาณไฟอยู่ ปรากฏว่ามีรถที่ป๋องขับมาด้วยความเร็วสูง พุ่งชนท้ายรถอ้วนได้รับความเสียหาย แม้ขณะเกิดเหตุอ้วนไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ของอ้วน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของอ้วน ซึ่งผู้ขับขี่แต่อย่างใดครับ