Category: ตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

รถยนต์อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อนถึงจะต่อภาษีได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ในแต่ละปีเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาษีส่วนบุคคล, ภาษีที่ดิน, ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้ายและอื่นๆ มากมายส่วนผู้ที่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ก็ต้องเสียภาษีรถยนต์ประจำปีกันด้วย ถ้าหากไม่เสียภาษีรถยนต์ประจำปี...

Read More
Loading

เลือกหัวข้อที่สนใจ